Sanatkar Sanal Mağaza Sözleşmesi

Sanatkar Sanal Mağaza Sözleşmesi

1. TARAFLAR

 

İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi (“Sözleşme”); Yakacık Mahallesi Sedefçiler sokak 23/B Keçiören Ankara adresinde mukim,  SANATKARDAN E TİCARET İNTERNET MAĞAZACILIK SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ( SANATKARDAN E TİCARET )  ile yukarıda bilgileri verilen SATICI arasında, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiştir.

İşbu Sözleşmenin ekleri ve Websitesi'nde sunulan SANATKARDAN E TİCARET hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olacaktır.

SANATKARDAN E TİCARET ve SATICI ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Şöyle ki; SATICI, SANATKARDAN E TİCARET tarafından yönetilmekte olan elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı sanal mağazadan satış yapmak, SANATKARDAN E TİCARET de SATICI'nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden SATICI'yı faydalandırmak istemektedir. Bu hususlar çerçevesinde Taraflar aşağıdaki şartlarda mutabık kalmışlardır.

 

2. TANIMLAR

Websitesi / Elektronik Ticaret Platformu: Mülkiyeti SANATKARDAN E TİCARET’E ait olan ve SANATKARDAN E TİCARET’İN işbu Sözleşme ile belirlenen “Hizmetlerini üzerinde sunmakta olduğu www.sanatkardan.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

Hizmet/Hizmetler: "Üye"lerin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla SANATKARDAN E TİCARET tarafından Websitesi'nde sunulan; ilan yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı/Kullanıcılar: Websitesi'ne erişimde bulanan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Üye/Üyeler: SANATKARDAN E TİCARET ile yapmış oldukları harici sözleşmelere dayalı olarak Websitesi'ne üye olan veya SANATKARDAN E TİCARET’İN sunduğu “Hizmetlerden yararlanan, “Müşteri” ya da “Satıcı” olan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Müşteri: Websitesi üzerinde “Satıcı” tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi “Üye”yi ifade eder.

Satıcı: Websitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi “Üye”yi ifade eder.

Sanal Mağaza/Satış Alanı: SANATKARDAN E TİCARET’İN Websitesi üzerinde SANATKARDAN E TİCARET prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcılara tahsis etmiş olduğu ve Satıcıların, bir ya da birden fazla mal ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları, sanal alanı ifade eder.

Üye Sayfası: Satıcının, SANATKARDAN E TİCARET tarafından Websitesi'nde sunulan uygulamalardan ve Hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme'nin konusunu, Websitesi üzerinde SANATKARDAN E TİCARET ya da SANATKARDAN E TİCARET’İN belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetlerden, Satıcıların yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

İşbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlayıcı olup, SANATKARDAN E TİCARET tarafından Satıcıya sunulan Hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Müşteriler arasındaki ilişki işbu Sözleşme'nin kapsamına girmemektedir; SANATKARDAN E TİCARET işbu ticari faaliyette sadece, Satıcıya Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağaza'nın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir. Satıcı, Sanal Mağaza'dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Müşterilere karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

 

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Satıcı, “satıcı” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle “Sanal Mağaza Açılış Gerekli Doküman Listesi” (“Ek-1”)'inde yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, SANATKARDAN E TİCARET’İN Satıcının başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır. Başvurusu kabul edilen Satıcı, Websitesi'nde bulunan üyelik formunu, tam ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı sorumlu olacaktır. Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem SANATKARDAN E TİCARET nezdinde Satıcıyı temsilen yapılmış kabul edilecektir. Satıcı, temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, SANATKARDAN E TİCARET’E bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması sebebiyle SANATKARDAN E TİCARET’İN herhangi bir zarara uğraması halinde, SANATKARDAN E TİCARET’İN Satıcıdan her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

4.2. Satıcı, Websitesi'nde ve Sanal Mağaza'da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; SANATKARDAN E TİCARET’İN bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu bilgi/içerikler sebebiyle SANATKARDAN E TİCARET’İN uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere SANATKARDAN E TİCARET tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak SANATKARDAN E TİCARET’E karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Websitesi'nde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için SANATKARDAN E TİCARET ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Satıcı, Sanal Mağazası'nda ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Satıcı Sanal Mağaza'sında kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı, EK-2 Yasaklı Ürünler Listesi'nin (“EK-2”) içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. Satıcının EK-2'de yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı SANATKARDAN E TİCARET’E yöneltilebilecek talepler veya 3. kişilerin telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı Satıcı olacaktır. SANATKARDAN E TİCARET’İN bu meyanda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Satıcı, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle SANATKARDAN E TİCARET’İN uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere SANATKARDAN E TİCARET tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak SANATKARDAN E TİCARET’E karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcının işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde SANATKARDAN E TİCARET Sözleşme'yi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak ve SANATKARDAN E TİCARET’İN sair tazminat hakları saklı kalacaktır.

4.5. Websitesi üzerinden SANATKARDAN E TİCARET’İN kontrolünde olmayan başka internet sitelerine, portallara, dosyalara ve/veya içeriklere link verilebilecektir. Satıcı, yapılan yönlendirmenin; işbu linkin yönlendirdiği internet sitesi veya işleten kişisini desteklemek amacı taşımadığını veya bu internet sitesi/içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar, içerikler, hizmetler, ürünler ve/veya bunların içeriği hakkında SANATKARDAN E TİCARET’İN herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.6. Tarafların işbu Sözleşme'nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, finansal, patent ve know-how(bir üründen ya da yöntemden en verimli ve kolay biçimde yararlanabilmek için o konudaki bilgi ya da başka bir ifadeyle ticari sırların tümü), bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme'nin sona ermesini takip eden 3 yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir. SANATKARDAN E TİCARET, yürürlükteki mevzuat veya bir mahkeme kararı uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde ya da ilgili mevzuat gereği Satıcının kendisinde bulunan tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilecektir. Bu bilgiler üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kullanıcılara iletilebilecektir.

4.7. Satıcı, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşme'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Satıcının işbu madde hükmü aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.

4.8. SATICI, Websitesi'ne üye olduğu esnasında bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Sanal Mağaza'sına, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcının şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcının sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir.  Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcının kendisine ait olacaktır. Satıcının şifresi kullanılarak Websitesi'nde SANATKARDAN E TİCARET aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Satıcı, SANATKARDAN E TİCARET’İN bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.

4.9. Websitesi üzerinde yer alan her türlü içeriğin tek hak sahibi SANATKARDAN E TİCARET olacaktır. SANATKARDAN E TİCARET’İN önceden yazılı rızası alınmaksızın Satıcı tarafından Websitesi'nde yer alan içeriğin bütününün veya bir bölümünün ticari amaçlarla, kopyalanması, işlenmesi, kullanılması veya umuma arz edilmesi kesinlikle yasaktır. Satıcı,  Websitesi'ne iletmiş olduğu her türlü ilan,  içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecek ancak bu içeriğin SANATKARDAN E TİCARET tarafından Hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek her türlü faaliyette ve üçüncü kişilere ait sitelerde, sistemlerde işlenmesi ve derlenmesi amacıyla kullanılmasına ve SANATKARDAN E TİCARET’İN reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılmasına yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bedelsiz olarak SANATKARDAN E TİCARET’E tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.

4.10. Satıcı kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer Üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek amacıyla Websitesi'ni kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı tarafından bu madde hükmüne aykırı fiillerde bulunulması ve işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Websitesi'nde yer alan Hizmetlerin kullanılması hukuka aykırı olup; SANATKARDAN E TİCARET’İN bu kullanımlar sebebiyle doğacak zararlara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır. Satıcının işbu madde hükmünü ihlal etmesinin aynı zamanda 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanun doğrultusunda yürürlükte bulunan yönetmelik ve sair mevzuata aykırılık teşkil etmesi ve bu suretle SANATKARDAN E TİCARET nezdinde herhangi bir zarar oluşması halinde, SANATKARDAN E TİCARET’İN işbu zarar meblağını ferîleriyle birlikte Satıcıya rücu etme ve/veya Satıcının cari hesabından tahsil etme hakkı saklıdır.

4.11. SANATKARDAN E TİCARET, Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır.  SANATKARDAN E TİCARET, bu bilgileri Hizmetlerin tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla SANATKARDAN E TİCARET’İN ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin SANATKARDAN E TİCARET tarafından işbu madde hükmüne göre SANATKARDAN E TİCARET tarafından kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

4.12. Satıcı, Websitesi'nde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Websitesi'ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Websitesi'ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, Truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla SANATKARDAN E TİCARET tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. SANATKARDAN E TİCARET, Websitesi'nin tam ve gereği gibi çalışabilmesi ve güvenlik sebebiyle gerekli gördüğü her türlü önlem alma ve değişiklik yapma hakkında sahiptir. İşbu amaçla SANATKARDAN E TİCARET, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; Üye'lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir. SANATKARDAN E TİCARET hem güvenlik hem de ilgili mevzuatın gerektirdiği zorunluluklar gereği, Websitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişim trafiğini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir.

4.14. Satıcı, işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetlerden faydalanabilecek ve Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır.  SANATKARDAN E TİCARET tarafından Satıcıya uygulanacak olan komisyon oranları, ödeme koşulları ve sair mali şartlar EK-3 Çalışma Mali Şart ve Prensipleri'nde (“EK-3”) belirlendiği şekilde uygulanacaktır. Komisyon ve ödeme koşullarında SANATKARDAN E TİCARET tarafından yapılacak olan değişiklikler, EK-3'ün yenilenmesi şeklinde gerçekleşecek ve değişiklik, yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. SANATKARDAN E TİCARET, söz konusu değişiklikleri posta yoluyla yazılı olarak bildirilebileceği gibi, ilgiliye e-posta gönderilmesiyle de tebliğ etmiş olacaktır. SANATKARDAN E TİCARET ayrıca Hizmetleri geçici olarak durdurma, askıya alma ya da işbu Sözleşme'nin feshiyle iptal etme hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlar SANATKARDAN E TİCARET tarafından yazılı olarak Satıcıya bildirilecektir. Bu durumlarda Satıcının, Müşteri’lere karşı her türlü sorumluluğu devam edecek, bu süre zarfında yapılan satışların gereğini yerine getirecektir.

4.15. Satıcı, Sanal Mağaza aracılığıyla Websitesi üzerinde yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. SANATKARDAN E TİCARET, Satıcının faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Websitesi'nde beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcıya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshederek, Satıcının Sanal Mağazası'nı kapatılabilir. Satıcı böyle bir durumda SANATKARDAN E TİCARET' den herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, SANATKARDAN E TİCARET’İN herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.

4.16. Satıcı, Müşterilerle Websitesi'nden yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde “Satıcı” taraf olduğunu, SANATKARDAN E TİCARET’İN işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Müşteriler'a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak, Sanal Mağazası'nda sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır.  Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır.  Satıcı, Websitesi'nden satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Müşteriye ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Müşteri istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır.

Satıcı, Müşteriyle Websitesi üzerinden sözleşme akdedecek ve platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Müşteri’nin Websitesi üzerinden ileteceği, kendisiyle platform dışında iletişime geçme ve satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecektir. Aksine durumlarda meydana gelebilecek her türlü zarardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır.

4.17. SANATKARDAN E TİCARET tarafından Satıcının herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha SANATKARDAN E TİCARET platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Websitesi'ne üye olamaz. Satıcının bu madde hükmüne aykırı olarak Websitesi'ne üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın tazmininden sorumlu olacaktır.

4.18. Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu KDV m. 8. uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Satıcı; Müşteri’ye gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 65026502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca Satıcının işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi sebebiyle SANATKARDAN E TİCARET’İN ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat, idari para cezası ve benzeri bedelleri SANATKARDAN E TİCARET’İN ilk talebi halinde nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.19. Websitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetlerin ve SANATKARDAN E TİCARET tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler SANATKARDAN E TİCARET tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. SANATKARDAN E TİCARET tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır,  Satıcı işbu değişikleri Web site’sinden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmek zorundadır.

4.20. Satıcı, SANATKARDAN E TİCARET tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin SANATKARDAN E TİCARET’İN Websitesi üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dahil edilen ürünlerle ilgili olarak tüm kampanya koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen Müşteri taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmek zorundadır. Satıcı, bizzat yürüttüğü, Sözleşme'ye aykırı olarak doğrudan iletişime geçtiği Müşteriler veya sair üçüncü kişiler ile işbirliği içinde olarak yürüttüğü çeşitli faaliyetleri ile SANATKARDAN E TİCARET kampanya ve indirimlerini manipüle eden tutumlar halinde olmamalıdır. Satıcının SANATKARDAN E TİCARET tarafından uygulanmakta olan kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetler içinde olması ve bu faaliyetlerin SANATKARDAN E TİCARET nezdinde doğrudan veya dolaylı bir zarara yol açması halinde Satıcı, söz konusu zararı SANATKARDAN E TİCARET’İN ilk talebinde nakden ve defaten tazmin etmeyi ve/veya söz konusu zararın cari hesabından mahsup edilmesini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.21 Satıcı, satışa sunduğu Mal/Hizmet'i gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen yönetmelikleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, Mal/Hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. Satıcının, Sözleşme'ye ve/veya Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen yönetmelik hükümlerine, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak Mal/Hizmet listelemesi nedeniyle SANATKARDAN E TİCARET’İN maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Satıcı bizzat sorumludur. SANATKARDAN E TİCARET tarafından Satıcının Mal/Hizmet'i hatalı kategorilendirdiğinin veya Mal/Hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, SANATKARDAN E TİCARET ilgili Mal/Hizmet'i Websitesi'nden kaldırma hakkına sahiptir. Satıcı, SANATKARDAN E TİCARET’İN ilgili ürünü Web site’sinden kaldırmasıyla ilgili olarak herhangi bir zarar talebinde bulunmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.22 Satıcı, SANATKARDAN E TİCARET’İN Websitesi üzerinden yürütmekte olduğu operasyonun işlerliğine satıcı sıfatı altında katkıda bulunurken, bu işbirliğinin bir parçası olarak iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uyarak faaliyetlerini gerçekleştirmeyi, basiretli bir tacir hükümlerine uygun davranmayı, SANATKARDAN E TİCARET’İN iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda SANATKARDAN E TİCARET’İN kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. Satıcının işbu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle SANATKARDAN E TİCARET’İN herhangi bir zarara uğraması ve bu zararın oluşmasına Satıcının kusur veya ihmalinin sebep olması halinde SANATKARDAN E TİCARET’İN bu zararı Satıcıya rücu etme hakkı saklıdır.

4.23 Satıcı Websitesi üzerinden gerçekleştirdiği satış ve sair işlemlerde 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanun doğrultusunda yürürlükte bulunan yönetmelik ve sair mevzuata aykırılık teşkil eden fiillerde bulunmamayı, işbu mevzuata aykırı fiil ve işlemleri sebebiyle idari otoriteler tarafından SANATKARDAN E TİCARET’E yüklenen mali sorumluluk ve cezalardan sorumlu olmayı ve bu sebeple SANATKARDAN E TİCARET nezdinde meydana gelen doğrudan ve dolaylı zararı ferileriyle birlikte SANATKARDAN E TİCARET’İN ilk talebinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.24 Satıcı, SANATKARDAN E TİCARET’E ait fotoğraf stüdyosu hizmetlerinden faydalanması halinde stüdyoda çekimi veya tasarımı yapılan her türlü fotoğraf, video ve sair görselin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliği taşıdığını ve bu kapsamda işbu eserler ile ilgili mülkiyet, işleme, çoğaltma, umuma arz, yayma haklarının SANATKARDAN E TİCARET’E ait olduğunu; kendisinin işbu fotoğraf, video ve sair görsel üzerinde herhangi bir hak sahibi olmadığını, stüdyoda çekimi veya tasarımı yapılan her türlü fotoğraf, video ve sair görselin sadece Websitesi'ndeki ürün satış ilanlarında kullanılmak üzere hazırlandığını, işbu görsel materyali Websitesi dışındaki online ve offline mecralarda ve web sitelerinde kullanmamayı, aksi halde bu sebepler SANATKARDAN E TİCARET’İN uğradığı doğrudan ve dolaylı zararı karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.25 Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinden tanımlanan vergiden muaf olan gerçek ve tüzel kişiler kanunda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde SANATKARDAN E TİCARET’İN hiçbir yasal sorumluluğu yoktur. Tüm yasal sorumluluk Satıcıya Aittir.

4.26  Satıcılar, SANATKARDAN E TİCARET’İN hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ihraç edilmesi halinde ihraç ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükten sorumludurlar.

4.27 süreklilik arz etmeyen  satışlarda Satıcı Gelir Vergisi kanununun 82. maddesinde belirtilen Arızi kazanç istisna tutarını aşan kazanç elde ettiği takdirde gelir vergisi beyan etmekle mükelleftir. İstisnai tutarı aşan kazancını beyan etmeyen satıcılar her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükten sorumludurlar. SANATKARDAN E TİCARET sorumlu tutulamaz.

5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Satıcı, basılı olarak işbu Sözleşmeyi imzalayarak ya da sanal ortamda onaylayarak, Sözleşme'ye taraf olacak ve işbu Sözleşme hükümleriyle bağlı olacaktır.  SANATKARDAN E TİCARET, Ek-3 haricinde (komisyon oranları, vade ve sair diğer finansal şartlar), gerekli görmesi halinde tek taraflı olarak işbu Sözleşme'de yer alan genel hizmet sunum şartlarını uygun göreceği herhangi bir zamanda Websitesi'nde ilan ederek değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

6. GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu sözleşme, Satıcı tarafından basılı olarak imzalanmakla ya da elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren süresiz olarak geçerlidir. Bununla birlikte, Taraflardan herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman işbu Sözleşmeyi feshedebilir.  Sözleşme'nin SANATKARDAN E TİCARET tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar SANATKARDAN E TİCARET tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Tarafların ilişkisini etkileyecek; ayrıca Satıcının Sanal Mağaza'sı üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Müşteri’lere karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Satıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SANATKARDAN E TİCARET’İN resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme'nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme'den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. BÜTÜNLÜK

İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup;  Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme'de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

11. BİLDİRİM

Satıcı ve SANATKARDAN E TİCARET, Satıcının Websitesi'ne üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Satıcının Websitesi'ne kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcının e-posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

12.  YÜRÜRLÜK

12 (on iki) madde ve 3 (üç) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak,  Satıcı tarafından ıslak imza veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

SANATKARDAN E TİCARET İNTERNET MAĞAZACILIK SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

 

SATICI:

 

 

Ekler:

EK-1: Çalışma Şartları ve Komisyon Anlaşması

EK-2: Satışı Yasak Olan Ürünler

EK-3: Sanal Mağaza Açılışı İçin İstenilen Belgeler

 

EK-1: Çalışma Şartları ve Komisyon Anlaşması

İşbu Ek, [___/___/____] tarihinde imzalanmış olan, Çalışma Şartları ve Komisyon Anlaşması ("Sözleşme")nin ayrılmaz bir parçası olarak, Taraflar arasındaki finansal ve özel çalışma şartlarını belirlemek adına akdedilmiştir.

Üyelik ve Ürün Sergileme Bedeli: Websitesi'ne üyelik ve ürün sergileme ücrete tabi değildir. Ancak Websitesi'nde sunulan ve Satıcı tarafından seçilecek olan ek hizmetler, içeriğine veya SANATKARDAN E TİCARET’İN belirlediği kullanım koşullarına göre ayrıca ücretlendirilebilir.

Hizmet Bedeli ve Ödeme Vadesi: Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak hizmet bedeli; malın KDV dahil satış fiyatı üzerinden alınacak olup, tüm kategoriler için sabit %10 (Yüzde On) dur. SANATKARDAN E TİCARET satıcıya önceden bildirmek koşulu ile komisyon oranlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

SANATKARDAN E TİCARET, malın satış bedelini, malın tam ve zamanında tesliminin Alıcı'nın onayını ya da otomatik onay mekanizmasını takiben 7 gün içinde, kendi komisyonu mahsup edilmiş olarak, Satıcının aşağıda belirtmiş olduğu banka hesap detaylarına ödeyecektir. Bu hesap detayları Satıcıya yapılacak olan her türlü ödeme için geçerli olacaktır. Değişikliklerin bildirilmesi Satıcının sorumluluğundadır.

Satıcı Hesap Detayları:

Hesap Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı:

IBAN No:

Cayma Hakkı, Malın İadesi ve Geri Ödeme: Teslim edilen ürüne yönelik olarak, Alıcı tarafından ilgili mevzuat hükümlerince cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, cayma hakkına yönelik iade kargo bilgisi bildiriminin sisteme girilmesini ve/veya kendisine ulaşmasını takip eden "3 iş günü + 24 saat" içinde Alıcının talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür. Belirtilen süreler ancak ilgili Alıcının onayıyla uzatılabilecek ve her halde 10 takvim gününü geçemeyecektir.

Sebep göstermeksizin ya da malın ayıplı olması sebebiyle cayma hakkını kullanılması halinde, SANATKARDAN E TİCARET tahsil ettiği komisyonu Satıcıya geri ödeyecektir. Olağan şartlarda Satıcıdan ayrıca bir kesinti yapılmayacak olup, ancak bu satış işlemine yönelik olarak SANATKARDAN E TİCARET nezdinde doğabilecek her türlü masraf, ödeme ve özellikle bankalara ödenmiş olan Kredi Kartı komisyon tutarları, söz konusu olması halinde, KDV'li olarak Satıcıya aynen yansıtılacaktır.

Diğer Şartlar:

·        Satıcı, olağanüstü haller dışında, Alıcıya taahhüt ettiği sürede malı kargoya teslim etmek durumundadır. Malı taahhüt ettiği sürede teslim etmemesi halinde; zamanında teslim etmediği her ürün için SANATKARDAN E TİCARET'E 10,00 TL + KDV ceza ödeyecektir.

·        Satıcının, malı taahhüt ettiği sürede hiç teslim etmemesi halinde ise, teslim etmediği her ürün için SANATKARDAN E TİCARET’E 20,00 TL + KDV ceza ödeyecektir.

·